Карактеристики на изолациониот материјал ТермоСтоп

Течниот термоизолационен материјал „ТермоСтоп“ поседува низа од физички и хемиски карактеристики, кои го прават супериорен во однос на сите други останати изолациони материјали:

 • Коефициентот на топлоспроводливост  λ=0,058,  само 2 мм дебелина е приближно на класичните изолации
 • Термо, звучна и фриго заштита
 • Можност за нанесување на објекти чија температура се движи од  5 oC до 150 oC! Со тоа е овозможено и нанесување на големи индустриски објекти без запирање на технолошкиот процес (процесна индустрија, топлификации, котлари и сл.)
 • Рефлектност во ултра-виолетови зраци (рефлектира и до 98% UV)
 • Основна боја бела, може да се тонира
 • Поседува пропусност на воздухот, со што е овозможено често сушење на намачканите површини на градежните материјали. На овој начин се постигнува додатна заштеда на енергија од 7 до 9 % 
 •  Поради исклучително лепливите својства и елсатична струкура, материјалот дише преку подлогата и тоа го прави соодветен за примена на објектите кај кои е присутна голема дилатација на температурите.
 • 100% еколошки и безбеден. При загревање не испушта атмосферски штетни материи. Нема штетни влијанија врз околината.
 • Лесно и едноставно нанесување преку „airless“ распрскувач или со четка
 • Може да се комбинира со други изолациони материјали, како и со сите врсти на бои.
 • Дефектите и чистењето на изолациониот слој се отстрануваат многу едноставно со нанесувње нов слој на оштетеното место.
 • Лесна и квалитетна изолација на тешко достапните и релјефни површини (кривини, жлебови, фасади со сложени облици, вентили, извртени и спирални цевки, затворен простор со неправилен олик, внатрешноста на превозните и сл.).
 • Со обзир на тоа дека изолацијата може да се нанесува со методот airless распрскувач и дека изолациониот слој е со дебелина неколку милиметри ова е голема предност кај градењето на нови објекти, а кај адаптацијата на старите, веќе постоечки објекти.
 • Примената на класичниот изолационен материјал на објекти со големи димензии, редовно бара поставување на големи и скапи   скелиња.  За разлика од тоа ТермоСтоп се нанесува многу лесно со методот на индустриски алпинизам или со помош на авто - дигалка, при што драстично се намалуваат трошоците и времето.